Artikel Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden begrippen gebruikt die beginnen met een hoofdletter, die begrippen het de betekenis als in dit artikel uiteengezet, ongeacht of de begrippen in enkel- of meervoud gebruikt worden.

   1. API: de WineStein Application Programming Interface.
   2. API-sleutel: de abonnementssleutel die nodig is om een Dienst gebruik te laten maken van de API, indien en voor zover dit voor de werking van een Dienst noodzakelijk is.
   3. App: een door WineStein ter beschikking gestelde applicatie die een Klant in staat stelt een Advies op te vragen met een computer, mobiele telefoon, tablet computer of enig ander persoonlijk mobiel apparaat.
   4. Advies: door middel van de technologie van WineStein gevraagd advies inzake een wijn, gegevens over een wijn, wijn-spijs-combinatie, kaas-wijn-combinatie, een wijnglas of een serveertemperatuur.
   5. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
   6. Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Klant ongestoord gebruik kan maken van (een gedeelte van) een Dienst.
   7. Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
   8. Commercieel Gebruik: elk commercieel gebruik als een niet-Consument, inclusief maar niet beperkt tot: het gebruik van een App waarbij Klant hotels, restaurants, bars, slijterijen en (wijn)distributeurs, deelnemers van een wijnproeverij waarbij Klant bij de organisatie betrokken is, adviseert aan de hand van de uitkomsten van een App.
   9. Dienst: een dienst van WineStein, onder andere, maar niet uitsluitend: een App, de API, MyWinestein en/of een of meerdere Kiosken.
   10. EULA: eindgebruikerslicentieovereenkomst.
   11. Kiosk: een combinatie van verschillende Diensten, zaken (zoals meubels of tablethouders), WineStein-programmatuur en apparatuur (zoals tablets) waarmee consumenten, meestal klanten van Klant, zelf op locatie van klant interactief een wijn-spijs-combinatie kunnen verkrijgen.
   12. Klant: wederpartij van WineStein in de Overeenkomst.
   13. Maintenance Window: het tijdvak waarin (een gedeelte van) een Dienst niet beschikbaar hoeft te zijn en gereserveerd is voor onderhoud.
   14. Overeenkomst: de overeenkomst tussen WineStein en Klant, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
   15. Partijen: WineStein en Klant gezamenlijk.
   16. Service Window: het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin  een Dienst beschikbaar is.
   17. Store: de (online) app store in welke een App van WineStein kan worden aangeschaft.
   18. WineStein: de Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WineWineWine B.V.”, handelend onder de handelsnaam “WineStein”, elke rechtsopvolger, of elke daaraan gelieerde onderneming die gebruik maakt van deze Algemene Voorwaarden.
   19. In-App-Aanschaf: elke aanschaf van extra functionaliteit vanuit een App van WineStein.
   20. Webwinkel: een winkel op het internet waarin op afstand wijnen, kaas, spijs of gerelateerde producten worden verkocht.
   21. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur Nederlandse tijd.
   22. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen.

 

 • Artikel 2. Intellectuele eigendomsrechten

 

   1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot WineStein en de Diensten berusten bij WineStein en/of haar licentiegevers. WineStein behoudt alle rechten voor die niet expliciet in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst worden verleend.
   2. Door WineStein wordt aan Klant een gebruiksrecht verleend voor de afgenomen Diensten en Adviezen welke de Diensten leveren, welk recht niet meer inhoudt dan dat de Diensten en Adviezen door Klant mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor Diensten door Klant zijn afgenomen en de Adviezen zijn verkregen.
   3. Het hiervoor bedoelde doel kan nimmer zijn een zodanig gebruik van de Adviezen of Diensten van WineStein teneinde dezelfde soort diensten te creëren, om al dan niet te concurreren met WineStein. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan met de API van WineStein een andere API te ontwikkelen, en de functionaliteit daarvan aan derden ter beschikking te stellen.
   4. Reverse engineering van de Diensten en de daaraan ten grondslag liggende algoritmen is niet toegestaan, tenzij dit rechtens is toegestaan ten einde interoperabiliteit te bereiken.
   5. WineStein is een geregistreerd beeld- en woordmerk.

 

 • Artikel 3. Prijzen, facturatie, tarieven en betaling

 

   1. De overeengekomen prijzen en tarieven kunnen jaarlijks, vanaf januari, met een maximum van 5% (vijf procent) verhoogd worden.
   2. Als de automatische afschrijving of de afschrijving van de creditcard of bankrekening (bij automatische incasso) niet lukt, of als er een andere wijze van betalen is overeengekomen, is Klant verplicht WineStein binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum te betalen.
   3. Klant geeft bij dezen toestemming om digitaal (PDF per e-mail) te mogen factureren.

 

 • Artikel 4. Support en onderhoud

 

   1. Klant is gerechtigd om vragen te stellen ter zake de Diensten door middel van het verzenden van een e-mail naar support@winestein.com. Een vraag dient in de Engelse of Nederlandse taal gesteld te worden. Indien Klant een gebruiker is van een zakelijke Dienst van WineStein, is het tevens mogelijk gebruik te maken van support door middel van telefonisch contact. In dat geval dient het supportnummer gehanteerd te worden, zoals dat separaat verstrekt is.
   2. Support zoals in dit artikel is uiteengezet wordt op basis van “best effort” geleverd. Derhalve kan WineStein geen garanties geven als het gaat om een specifiek resultaat of te behalen service level, tenzij er een service level agreement is overeenkomen.
   3. Onderdeel van levering van MyWinestein, de API en de programmatuur aanwezig in een Kiosk, is onderhoud. Fouten in standaard functionaliteit worden door WineStein altijd zonder additionele kosten opgelost. Fouten in de maatwerk functionaliteit worden opgelost na onderling overleg. Indien voor fouten of storingen WineStein bij Klant dient langs te komen, geldt het dan geldende uurtarief.
   4. Klant is verplicht mee te gaan met nieuwe versies van een App, de API en MyWinestein. Indien een nieuwe versie van de API met zich mee brengt dat Klant haar eigen programmatuur dient aan te passen, zal WineStein tijdig communiceren welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de nieuwe versie te kunnen gebruiken.

 

 • Artikel 5. Geheimhouding

 

  1. Beide Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van functionaliteit, algoritmen en de Diensten. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal een Partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
  2. Met betrekking tot gegevens afkomstig van de andere Partij, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij een partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt de ontvangende Partij zich:
 1. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;
 2. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel;
 3. de gegevens niet langer onder haar te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van andere Partij, dan wel na verkregen toestemming van andere partij te vernietigen;
 4. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan de Partij op wie de verplichting rust in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;
 5. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de andere Partij op bewaring en gebruik van gegevens.
   1. Ieder der Partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht.

 

 • Artikel 6. Verwerking persoonsgegevens

 

   1. WineStein is gerechtigd de persoonsgegevens betreffende de Klant op te nemen in de persoonsregistratie van WineStein welke benodigd is voor haar administratie- en beheerstaken.
   2. In het kader van het verwerken van persoonsgegevens worden respectievelijk de volgende rollen onderscheiden en door partijen erkend (inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden): de Klant is de verwerkingsverantwoordelijke, WineStein wordt beschouwd als verwerker, eventueel door WineStein ingeschakelde derde die persoonsgegevens verwerkt is sub-verwerker.
   3. WineStein verwerkt persoonsgegevens binnen het kader van de overeengekomen en beschikbaar gestelde Dienst(en) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
   4. WineStein zal in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerken, waarbij het WineStein niet is toegestaan de van Klant verkregen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan overeengekomen te verwerken en/of aan derden te verstrekken.
   5. WineStein mag de verkregen en vergaarde persoonsgegevens gebruiken voor analyse- en marketingdoeleinden, zoals het doen van statistisch, trend-  of marketingonderzoek. Indien en voorzover WineStein de (persoons)gegevens voor eigen doeleinden verwerkt dan zal zij voor dat gedeelte verwerkingsverantwoordelijke zijn.
   6. Indien WineStein dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Klant WineStein desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
   7. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Klant draagt er in het bijzonder zorg voor dat met gebruik van de Dienst geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden. Klant vrijwaart WineStein tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
   8. Klant vrijwaart WineStein voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk voor is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan WineStein toegerekend moeten worden.
   9. Klant garandeert dat zij intern passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te legt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, zoals bijvoorbeeld het tijdig patchen van de hostingomgeving, een adequaat wachtwoordenbeleid en een autorisatiestructuur die past bij de functies van gebruikers, waarbij Klant de verantwoordelijkheid heeft deze autorisatiestructuur zelf goed in te stellen.
   10. Indien WineStein op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. WineStein staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
   11. WineStein legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben alleen betrekking op de Dienst, niet op de omgeving waarin Dienst door Klant gebruikt wordt.
   12. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is WineStein gerechtigd Klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. WineStein is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. WineStein is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van WineStein.
   13. WineStein garandeert op eerste verzoek van Klant aan een audit mee te zullen werken indien Klant wil vaststellen in hoeverre WineStein voldoet aan haar verplichtingen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zolang de kosten van de audit en de kosten die samenhangen met de inzet van medewerkers van WineStein voor rekening zijn en blijven van Klant. WineStein kan niet garanderen dat een audit kan plaatsvinden bij een onderaannemer van WineStein die tevens persoonsgegevens verwerkt.
   14. WineStein mag in het kader van de overeenkomst gebruik maken van een sub-verwerker. Klant geeft bij dezen bij voorbaat algemene toestemming voor het inschakelen van sub-verwerker. Op eerste verzoek van Klant verstrekt WineStein de lijst van sub-verwerkers. Deze lijst kan door WineStein naar eigen inzicht en oordeel worden uitgebreid. Indien de WineStein de lijst uitbreidt met nieuwe sub-verwerkers dan wordt Klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld, waarbij Klant in de gelegenheid wordt gesteld om bezwaar te maken tegen de beoogde nieuwe sub-verwerkers.
   15. Indien WineStein vermoedt, of te weten is gekomen, dat de persoonsgegevens van Klant gecompromitteerd zijn (security breach of een datalek), of zijn geweest, meldt WineStein dit onverwijld aan Klant. Naar aanleiding daarvan beoordeelt Klant zelf of zij de betrokkenen al dan niet zal informeren en of een incident gemeld moet worden aan de bevoegde autoriteiten. Klant blijft verantwoordelijk voor alle op hem rustende wettelijke verplichtingen in dit kader. Voor zover noodzakelijk verleent WineStein op verzoek van Klant medewerking om te kunnen voldoen aan die wettelijke verplichtingen.
   16. In het geval een betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering indient bij WineStein, of enig ander recht dat hem toekomt wenst uit te oefenen, zal WineStein het verzoek doorsturen aan Klant, en zal Klant het verzoek verder afhandelen. WineStein stelt de betrokkene op de hoogte van de doorzending van het verzoek naar verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling zal WineStein desverzocht medewerking verlenen aan Klant bij de behandeling en afhandeling van het verzoek.
   17. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst/opdracht of de gestelde verwerkingsduur van de persoonsgegevens dan wel beëindiging van de overeenkomst/opdracht zal WineStein de Klant in gelegenheid stellen de persoonsgegevens te verkrijgen, alvorens de persoonsgegevens te wissen.
   18. Artikelleden 6.1 tot en met 6.17 gelden als een basisverwerkersovereenkomst tussen Partijen. Op eerste verzoek van Klant werkt WineStein mee aan het sluiten van een separate verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG.

 

 • Artikel 7. Beperking van de aansprakelijkheid

 

   1. Ondanks het feit dat de Diensten met de grootst mogelijke zorg zijn ontwikkeld, kan WineStein niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten, omissies of defecten in de Diensten of Adviezen.
   2. WineStein is alleen aansprakelijk voor de directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of ten gevolge van schade uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daad, tot een maximum van wat WineStein in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening heeft gebracht en daadwerkelijk door Klant is betaald, exclusief BTW, met een maximum van € 1.000 (duizend euro). Waarbij een reeks samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen telt als één (1) gebeurtenis.
   3. WineStein is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winsten en gemiste besparingen.
   4. De beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien er sprake is van personen- of zaakschade, en/of van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WineStein.

 

 • Artikel 8. Looptijd en beëindiging

 

  1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat beide Partijen haar hebben ondertekend.
  2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de loop van vierentwintig (24) maanden.
  3. De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) kalendermaand indien geen der Partijen uiterlijk 30 (dertig) dagen voor ommekomst van de einddatum de Overeenkomst schriftelijk (ook per e-mail) aan de andere partij heeft opgezegd.
  4. WineStein is onverlet hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
 1. indien Klant toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van je verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
 2. indien voor WineStein aannemelijk is dat Klant niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
 3. indien Klant surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van haar onderneming dan wel je activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt (inclusief toelating schuldsanering in geval Klant een natuurlijk persoon betreft);
 4. indien WineStein door de samenwerking met Klant imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met Klant tot voorzienbare imagoschade van WineStein zal leiden.
   1. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is WineStein nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden.
   2. In geval van ontbinding als bedoeld in artikel 8.4 is Klant gehouden alle reeds door WineStein gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van WineStein om volledige schadevergoeding te vorderen.
   3. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en forumkeuze. Dit geldt ook bij beëindiging door ontbinding op basis van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van WineStein.
   4. Voor abonnementen die door middel van In-App-Aankopen zijn aangeschaft, geldt hetgeen is gesteld in Artikel 10 ter zake looptijden, opzegging en beëindiging.

 

 • Artikel 9. De API en MyWinestein

 

   1. WineStein streeft naar een Beschikbaarheid van 99% (negenennegentig procent) per jaar. Indien een eventuele niet-Beschikbaarheid maximaal vier (4) aaneengesloten uren voortduurt, zal de Beschikbaarheid als volwaardig en ongestoord worden aangemerkt.
   2. WineStein reserveert voor onderhoud de niet-Werkuren. Deze reservering valt onder het Maintenance Window.
   3. Indien onderhoud aan de API of MyWineStein noodzakelijk is buiten de niet-Werkuren laat WineStein dit aan Afnemer ten minste 3 (drie) Werkdagen van tevoren weten. Ook dit geplande onderhoud valt onder het Maintenance Window.
   4. WineStein bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Klant het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voor zover dat mogelijk is, de meest recente functionaliteit beschikbaar is voor Klant.
   5. Het is Klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de API of MyWineStein dat daardoor schade kan ontstaan aan de dienstverlening, aan WineStein, aan derden, of waardoor een verstoring in de Beschikbaarheid ontstaat of kan ontstaan.
   6. WineStein biedt de API en MyWineStein aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Klant veroorzaakte systeem- en netwerkbelasting. WineStein behoudt zich het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde afnemer van de API of MyWineStein, maatregelen te treffen.
   7. Klant dient, onverwijld na eerste kennisgeving door WineStein van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. WineStein is gerechtigd de dienstverlening en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.
   8. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen Partijen in overleg treden over de kosten hiervan
   9. Klant is verplicht zorg dragen voor een zorgvuldige omgang met door WineStein verstrekte inloggegevens. Klant is verplicht ten minste als een goed huisvader voor die gegevens zorg dragen.
   10. Klant vrijwaart WineStein tegen aanspraken van derden op grond van handelingen of nalaten die in strijd zijn met dit artikel.
   11. Indien en voor zover de API zal worden geïmplementeerd een Webwinkel, dient Klant zo snel mogelijk als dat er functionele en/of grafische ontwerpen zijn, deze aan WineStein, of zoveel eerder op eerste verzoek van WineStein, ter goedkeuring voor te leggen. Deze goedkeuring zal niet op onredelijke gronden door WineStein onthouden worden.
   12. Je bent verplicht op het logo en geregistreerde merk van WineStein te gebruiken als er resultaten uit de API of MyWineStein online of offline getoond worden.
   13. Voor voorgaand gebruik verstrekt WineStein aan Klant hiertoe een gebruiksrecht. Voor alle andere situaties is het gebruik van dat logo en de merknaam niet toegestaan en blijven de rechten voorbehouden, tenzij ander gebruik toegestaan rechtens is toegestaan.
   14. De gebruiksrechten als hiervoor bedoeld worden niet-exclusief, onmiddellijk herroepbaar en niet-overdraagbaar door WineStein aan Klant verleend.
   15. Indien uit de Overeenkomst blijkt dat de betaling voor de API afhankelijk is van het aantal calls op de (onderliggende) API, geldt dat de data welke de API aan Klant levert, door de ingezette programmatuur van Klant niet langer zal worden opgeslagen dan strikt noodzakelijk is voor de verwerking van die data. De data zal in dat geval nooit worden opgeslagen voor oneigenlijke doeleinden, daar mede onder begrepen, doch niet uitsluitend, voor reverse engineering van het algoritme van de API en/of voor het minimaliseren van het aantal calls op de API.
   16. Een afgegeven API-sleutel is alleen geldig voor een (1) locatie en een (1) apparaat, tenzij anders is overeengekomen.

 

 • Artikel 10. Apps

 

   1. Het is Klant niet toegestaan, zonder toestemming van WineWineWIne, de App voor Commercieel Gebruik aan te wenden. Dit op straffe van een direct, zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare, niet voor matiging vatbare, door Klant aan WineWineWine te betalen boete van € 1.000 (duizend euro) per overtreding, en € 500 (vijfhonderd euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Voorgaande is onverminderd het recht van WineWIneWine de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
   2. In het geval van In-App-Aankopen geldt voor de aangeschafte functionaliteit dezelfde licentie welke Klant in eerste instantie was verleend.
   3. In het geval een In-App-Aanschaf een abonnement is op bepaalde functionaliteit, dan is de duur afhankelijk van welk type abonnement wordt aanschaft. Voor aanschaf zal WineStein Klant laten weten welk type abonnement wordt aangeschaft.
   4. Het abonnement wordt altijd automatisch verlengd na ommekomst van die initiële of verlengde periode, voor dezelfde duur als de initiële periode, en voor de dezelfde prijs als overeengekomen voor de initiële periode.
   5. Het abonnement kan door Klant op elk gewenst moment worden opgezegd door gebruik te maken van de instellingen in de Store. In dat geval blijft het abonnement geldig, inclusief de bijbehorende functionaliteit, tot de ommekomst van de periode zoals in artikel 10.2 bedoeld.
   6. Voor het gebruik van de App kan een EULA gelden. Deze wordt aan de gebruiker of Klant, bij eerste gebruik van de App of nieuwe versie van de App, getoond ter akkoord.

 

 • Artikel 11. Kiosken

 

  1. Uit de Overeenkomst blijkt welke Diensten en zaken in het kader van de Kiosken worden afgenomen door Klant.
  2. De (garantie)voorwaarden die leveranciers van de apparatuur (zoals tablets) welke apparatuur onderdeel is van een Kiosk, gelden jegens Klant. Derhalve heeft Klant niet meer aanspraak op garantie, dan uit die (garantie)voorwaarden blijkt. Garantie dient door Klant jegens de toeleveranciers uitgeoefend te worden. Op eerste verzoek van Klant, overhandigt WineStein aan Klant die (garantie)voorwaarden.
  3. Indien er geen sprake is van verhuur van de Kiosken, geldt voor de Kiosken dat deze door WineStein geleverd worden onder eigendomsvoorbehoud. Derhalve gaat het eigendom op geleverde Kiosken pas over op Klant nadat de facturen die op de levering van de Kiosk betrekking hebben door Klant voldaan zijn. Tot volledige betaling blijft het eigendom op de geleverde Kiosken berusten bij WineStein.
  4. Uit de Overeenkomst blijkt of de Kiosken gekocht of gehuurd worden. In het geval de Kiosken gekocht worden, blijkt uit de Overeenkomst ook of deze gefinancierd worden. In geval de Kiosken gefinancierd worden, geldt dat de Kiosken door middel van een stil pandrecht aan WineStein verpand zijn. Om het pandrecht te effecturen is WineStein gerechtigd de Overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, met markering van deze bepaling, te laten registreren bij de belastingdienst.
  5. Zolang er nog sprake is van eigendomsvoorbehoud, zolang de financiering nog loopt en gedurende de huur van Kiosken:
   a. dient Klant als een goed huisvader te zorgen voor de Kiosken, en draagt Klant er zorg voor dat er een verzekering aanwezig is welke verlies (bijvoorbeeld diefstal) en/of geheel of gedeeltelijk tenietgaan (zoals brand en waterschade) van de Kiosken dekt;
   b. is het Klant niet toegestaan de Kiosken zonder dat zij WineStein daarvoor op de hoogte stelt, te verplaatsen.
  6. In aanvulling op hetgeen is bepaald in Artikel 12, is Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verwerven van bedraad internet (ethernet, CAT5 of hoger). De werking van een Kiosk is afhankelijk van de kwaliteit van de internetverbinding. WineStein is niet verantwoordelijk voor de kosten verbonden met het dataverkeer dat wordt veroorzaakt door WineStein. WineStein is evenmin verantwoordelijk voor het wegvallen of gebrekkig functioneren van de internetverbinding. Op elke locatie van Klant waar een Kiosk geplaatst wordt, dient een lichtnetaansluiting aanwezig te zijn. Klant is voor de lichtnetaansluiting verantwoordelijk, derhalve kan WineStein geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van een (ondeugdelijke) aansluiting, zoals bijvoorbeeld schade ten gevolge van kortsluiting.

 

 

 • Artikel 12. Verbindingen en benodigde communicatieapparatuur

 

   1. Klant is verantwoordelijk voor het tijdig selecteren en verwerven van (een) geschikte telecommunicatievoorziening en (computer)apparatuur om daadwerkelijk van de Diensten gebruik te kunnen maken.
   2. Klant erkent dat Klant verantwoordelijk is voor het sluiten van een contract met een leverancier om de diensten en (computer)apparatuur aan te schaffen zoals in vorige lid bedoeld.
   3. WineStein is niet aansprakelijk voor de kosten betrekking hebbende op de telecommunicatievoorzieningen en (computer)apparatuur als bedoeld in artikel 12.1, welke kosten door het gebruik van de Diensten worden veroorzaakt.

 

 • Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 

   1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
   2. Geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der Partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der Partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).
   3. Uitsluitend indien WineStein en/of Klant voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der Partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het hiervoor bepaalde, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Locatie Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Locatie Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der Partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Locatie Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Locatie Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.
   4. Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 13.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en Partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der Partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en Partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

 

 • Artikel 14. Overige bepalingen

 

  1. Indien een van de bepalingen van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.
  2. Indien WineStein geen gebruik maakt van een recht dat haar ingevolge de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden toekomt, betekent dit geen afstand van dit recht.
  3. WineStein is bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
  4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen voorwerp zijn van eenzijdige wijziging door WineStein. Indien de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd zal WineStein Klant daarvan tijdig op de hoogte stellen, zodanig dat Klant de tijd heeft de Overeenkomst te beëindigen indien Klant niet met de gewijzigde versie kan instemmen.
  5. Indien Klant een Consument betreft, gelden navolgende bepalingen niet: Artikel 3, artikel 4.3, Artikel 6, Artikel 7, Artikel 8 (behalve artikel 8.8), Artikel 9, Artikel 11, artikel 13.2 tot en met 13.4. Indien Klant een Consument is, is WineStein alleen aansprakelijk voor de directe schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, met een maximum van wat WineStein in de voorafgaande drie (3) maanden in rekening heeft gebracht en daadwerkelijk door Klant is betaald, exclusief BTW, dit met een maximum van € 10 (tien euro). WineStein is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet, gederfde winsten en gemiste besparingen. Voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in geval van personen- of zaakschade en/of in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WineStein.